Que é iso da vixilancia tecnolóxica?

24/06/2021

Que tipo tecnoloxías están a emerxer no meu sector? Existen outros campos de aplicación para a miña tecnoloxía ou produto? Como podo vixiar os meus competidores e detectar cambios no meu sector tecnolóxico? Como podo modificar o meu plan estratéxico para diferenciarme dos meus competidores? Neste post explicámosche en que consiste a Vixilancia tecnolóxica e a Intelixencia competitiva e como resolver todas estas preguntas. Toma nota!

Podemos entender a Vixilancia Tecnolóxica (VT) como un proceso que se basea na recolección e análise de información acerca dun aspecto clave que inflúa nunha organización: unha nova tecnoloxía emerxente no seu sector, un novo produto, tendencias no mercado ou información estratéxica.

Por outra banda, a Intelixencia Competitiva (IC) aborda a análise e obtención de información relacionada directamente cos nosos competidores (actuais ou potenciais), estudo dos seus produtos, realización de benchmarking, as súas estratexias de mercado, entre outros.

O uso de ambos os procesos VT e IC mediante a procura sistemática de información tecnolóxica/comercial e análise da mesma permitirá obter toda a información crave para a toma de decisións estratéxicas máis adecuadas nunha organización tendo en cuenta ademais a súa situación interna e a influencia da contorna.

A última versión da norma UNE 166006:2018 de ‘Xestión da I+D+i: Sistema de vixilancia e intelixencia’ unifica os conceptos de vixilancia e intelixencia, eliminando os adxectivos de tecnolóxica e competitiva respectivamente. A norma define o concepto vixilancia e intelixencia como o proceso ético e sistemático de recolección e análise de información achega do ambiente de negocios, dos competidores e da propia organización, e comunicación do seu significado e implicacións destinada á toma de decisións. A pesar deste cambio, é moi habitual no mercado seguir usando os termos que describimos anteriormente.

Como podemos axudarche desde FEUGA?

Desde o noso departamento iHUB FEUGA ofrecemos o servizo de  VT/ IC en dúas fases:

FASE I. Vixilancia tecnolóxica. Procura sistemática de información tecnolóxica

Identificación das necesidades de información, fontes de información como bases de datos de patentes e de mercados, revistas científicas, publicacións científicas, publicacións de competidores, lanzamentos de novos produtos, boletíns, RRSS, etc.), así como fontes especiais (feiras ou bases de datos comerciais) con monitoraxe continua dos resultados.

FASE II. Intelixencia competitiva. Análise dos resultados

Unha vez realizada a investigación, validamos a información e analizamos as opcións tecnolóxicas e/ou de mercado, os impactos e interaccións entre tecnoloxías, produtos e procesos ou a expectativa de evolución da tecnoloxía. Axudámosche, ademais, a detectar oportunidades de investimento e comercialización e as tendencias sociais que poidan favorecer ou prexudicar o teu proxecto. Por último, informarémosche sobre o comportamento de competidores.

Adianta á túa competencia e pon en marcha o teu proxecto coa nosa axuda!