Aviso legal

A Fundación Empresa Universidade Galega – en diante FEUGA co NIF G15051667 – pon ao dispor dos usuarios da internet a PLATAFORMA TECNOLÓXICA www.feuga.es de forma gratuíta. Con todo, algúns dos contidos e servizos da PLATAFORMA non serán accesibles sen o previo rexistro e /ou pago do importe que, no seu caso, corresponda de acordo coas Condicións particulares dos mesmos. O acceso a e /ou uso da PLATAFORMA TECNOLÓXICA é totalmente voluntario e atribúe a quen o realiza a condición de USUARIO. Todo USUARIO acepta, desde o mesmo momento no que accede, sen ningún tipo de reserva, o contido das presentes “Condicións Xerais” así como, no seu caso, as “Condicións Particulares” que poidan complementalas, substituílas ou modificalas nalgún sentido en relación cos servizos e contidos da PLATAFORMA TECNOLÓXICA. En consecuencia, o USUARIO deberá ler detidamente unhas e outras antes do acceso e de utilización de calquera servizo da PLATAFORMA TECNOLÓXICA baixo a súa enteira responsabilidade. En calquera caso, FEUGA resérvase o dereito de, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo/previo aviso, denegar o acceso a este sitio daqueles usuarios que incumpran calquera destas condicións xerais ou das particulares que lles sexan de aplicación e informámoslle que cumprimos coa obrigación de posuír rexistrados como mínimo un dos dominios dos que somos titulares no rexistro correspondente.espondiente.

Obxeto e modificación de condicións

FEUGA pon ao dispor dos USUARIOS a posibilidade de navegar, accedendo aos contidos e servizos da PLATAFORMA sempre que o fagan de acordo co previsto nas presentes CONDICIÓNS XERAIS.

En calquera caso, FEUGA resérvase o dereito de, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo/previo aviso, modificar ou eliminar o contido, estrutura, deseño, servizos e condicións de acceso e /ou uso deste sitio, sempre que o estime oportuno.

Responsabilidade do Usuario

O USUARIO obrígase a utilizar os servizos e contidos que lle proporciona a PLATAFORMA conforme á lexislación vixente e aos principios de boa fe e usos xeralmente aceptados e a non contravir coa súa actuación a través do Web a orde pública. Por tanto, queda prohibido todo uso con fins ilícitos ou que prexudiquen ou impidan, poidan danar e/ou sobrecargar, de calquera forma, a utilización e normal funcionamento da PLATAFORMA ou directa ou indirectamente atenten contra a mesma ou contra calquera terceiro.

O usuario da PLATAFORMA FEUGA non transmitirá a través do servizo nada que atenche contra os valores e a dignidade das persoas, de acordo coas normas nacionais e internacionais de protección dos dereitos humanos.

O usuario da PLATAFORMA FEUGA comprométese a fornecer información verdadeira e exacta acerca del mesmo no formulario de rexistro.

Así mesmo, queda prohibida a reprodución, distribución, transmisión, adaptación ou modificación, por calquera medio e en calquera forma, dos contidos do Web da PLATAFORMA FEUGA (textos, deseños, gráficos, informacións, bases de datos, arquivos de son e /ou imaxe, logotipos,…) e demais elementos deste sitio, salvo autorización previa dos seus lexítimos titulares ou cando así resulte permitido pola lei.

Prohíbese así mesmo respecto dos contidos antes detallados, calquera utilización comercial ou publicitaria, distinta da estritamente permitida, no seu caso, e a vulneración, en xeral, de calquera dereito derivado dos mesmos.

O USUARIO será o único responsable polo uso deste sitio e polo cumprimento destas CONDICIÓNS XERAIS na súa totalidade. En consecuencia, o USUARIO obrígase a manter en segredo, co carácter de información confidencial e reservada, as súas claves de acceso, contrasinais ou datos similares asignadas para acceder á PLATAFORMA ou a calquera dos seus servizos, sendo responsable de calquera danos e prexuízos de toda natureza derivados do mal uso realizado por si ou por terceiros, tanto contra o mesmo usuario, considerándose este como consecuencia da súa neglixencia, como os que poida sufrir FEUGA como consecuencia do incumprimento das presentes CONDICIÓNS XERAIS.

Calquera infracción destas CONDICIÓNS XERAIS pode dar lugar a procedementos extraxudiciais ou xudiciais civís ou penais que correspondan contra o usuario.

Registro de Usuario

FEUGA reserva algúns dos Servizos ofrecidos a través da PLATAFORMA TECONOLÓGICA aos USUARIOS rexistrados mediante o enchemento dos formularios accesibles a través do Web. Iso con todo, FEUGA pon ao dispor dos usuarios determinados Servizos cuxa utilización require o enchemento de rexistros adicionais por parte dos USUARIOS.

FEUGA tratará automatizadamente os Datos Persoais coas finalidades así como baixo as condicións definidas na súa Política de Privacidade que consta no presente Aviso Legal.

Exclusión De Garantías e de Responsabilidade

FEUGA no garantiza ni se hace responsable, en ningún caso ni circunstancia, de los siguientes hechos y contenidos ni de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran, en su caso, derivarse de los mismos: 

  • Falta de dispoñibilidade, continuidade, acceso, mantemento e efectivo funcionamento da web ou /e dos seus servizos e actualización, exactitude, exhaustividad, pertinencia, actualidade e fiabilidade dos seus contidos, calquera que sexa a causa, e as dificultades ou problemas técnicos ou doutra natureza nos que teñan a súa orixe devanditos feitos..
  • A transmisión ou /e existencia de virus, outros elementos ou programas lesivos para o equipo dos usuarios que puidesen afectalos, como consecuencia do acceso, uso ou exame do sitio ou producisen alteracións nos seus documentos electrónicos ou ficheiros..
  • Do uso ilícito, neglixente, fraudulento, suplantando a personalidade dun terceiro ou contrario ao contido destas condicións xerais, á boa fe, aos usos xeralmente admitidos ou á orde pública, do web, dos seus servizos e contidos, polos USUARIOS. .
  • Vicios ou defectos dos contidos e /ou servizos aos que se acceda a través da PLATAFORMA FEUGA.
  • Pola recepción, almacenamento, obtención, difusión ou transmisión por parte dos USUARIOS, dos contidos da PLATAFORMA FEUGA.
  • Polo coñecemento de calquera información que puidesen posuír ou utilizar terceiras persoas non autorizadas das características e circunstancias do uso dos contidos e servizos da PLATAFORMA FEUGA polos USUARIOS.
  • Polo incumprimento, por parte de terceiros das súas obrigacións derivadas ou contraídas en relación cos servizos prestados aos USUARIOS a través da PLATAFORMA FEUGA, así como pola falta de calidade, fiabilidade, adecuación ao ofertado, licitud, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos ao dispor dos USUARIOS neste sitio.

A enumeración anterior ten mero carácter enunciativo e, en ningún caso, exclusivo nin excluínte en ningún dos seus puntos. En todos os casos, FEUGA EXCLÚE CALQUERA RESPONSABILIDADE POLOS DANOS E PREXUÍZOS DE CALQUERA NATUREZA DERIVADOS DIRECTA Ou INDIRECTAMENTE DOS MESMOS E DE CALQUERA OUTROS NON ESPECIFICADOS DE ANALOGAS CARACTERISTICAS.

Dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial

Os textos, deseños, imaxes, bases de datos, logos, estrutura, marcas e demais elementos deste sitio están protexidos polas leis e os tratados internacionais sobre propiedade intelectual e industrial. Calquera reprodución, transmisión, adaptación, tradución, modificación, comunicación ao público, ou calquera outra explotación de todo ou parte do contido deste sitio, efectuada de calquera forma ou por calquera medio, electrónico, mecánico ou outro, están estritamente prohibidos salvo autorización previa por escrito de FEUGA. Calquera infracción destes dereitos pode dar lugar a procedementos extraxudiciais ou xudiciais civís ou penais que correspondan.

FEUGA non concede ningunha licenza ou autorización de uso de ningunha clase sobre os seus dereitos de propiedade intelectual e industrial ou sobre calquera outra propiedade ou dereito relacionado coa PLATAFORMA, os servizos ou os contidos da mesma.

Para os efectos de preservar os posibles dereitos de propiedade intelectual, no caso de que calquera USUARIO ou un terceiro considere que se produciu unha violación dos seus lexítimos dereitos pola introdución dun determinado contido no Web, deberá notificar dita circunstancia, por escrito, a: FEUGA, Rua Lope Gómez de Marzoa s/n (Campus Universitario Sur) 15705 Santiago de Compostela.

Lexislación Aplicable e Xurisdicción

As presentes condicións xerais rexiranse pola lexislación española.

Para cantas cuestións puidesen suscitarse ou accións exercitarse derivadas da prestación do servizo da PLATAFORMA FEUGA e dos seus servizos e contidos e sobre a interpretación, aplicación, cumprimento ou incumprimento do aquí establecido, FEUGA e o USUARIO, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á xurisdición dos Xulgados e Tribunais de Santiago de Compostela.