PROMOCIÓN DE PROXECTOS DE I+D+i

PROXECTOS NACIONAIS

PROMOCIÓN DE PROXECTOS DE I+D+i

Iniciar sesión

Si no tiene una cuenta de usuario puede registrarse.

¿No recuerda su contraseña? Recuperarla.

Crear cuenta

Con su inscripción y a continuación, se le solicitarán datos necesarios para completar el proceso (identificativos, contactos, o CV entre otros).
Responsable: FEUGA. Finalidad: prestación de servicios como usuario y ofrecer otras informaciones de Feuga. Legitimación: suscripción, interés legítimo y consentimiento. Derechos: Acceder, rectificar, oponerse al tratamiento, suprimir los datos y otros derechos, como se explica pormenorizadamente en la política de privacidad que ha de leer y aceptar.

Iniciar sesión

¿Olvidó su contraseña?

¿Olvidó su usuario?

Ofrecer solucións a necesidades empresariais

A Fundación Empresa Universidad Gallega actúa como Oficina de Transferencia de Resultados das universidades gallegas, polo que temos acceso a máis de 600 grupos de investigación. A transferencia de coñecemento e tecnoloxía beneficia tanto ás empresas como ós investigadores, e tamén á sociedade en xeral. Supón unha foente de innovacións e mellora de competitividade para as empresas, meentras que os investigadores incrementan o valor xenerado das súas investigacións e as dotan de aplicación práctica.

Desenrolamos unha labor de interrelación entre empresas e universidades

O noso permanente contacto co texido empresarial e os grupos de investigación do SUG permítenos ser catalizadores entre necesidades e o coñecemento existente a través da promoción, facilitando cauces de diálogo e colaboración entre ambas partes para dar solucións a problemas reais e favorecer a transferencia dende o ámbito investigador ó mundo empresarial. O obxetivo é anticiparnos ós retos tecnolóxicos e desafíos do futuro, mellorar a posición competitiva das empresas e crear valor para a sociedade en xeneral. Así, actuamos como centro de información e coordinación para empresas e universidades que deseen establecer acordos para a posta en marcha de accións no campo da I+D+i.

  • Identificación de necesidades tecnolóxicas
  • Identificación e posta en contacto con grupos de investigación do SUG como colaboradores técnicos do proxecto
  • Creación de espacios de interrelación e colaboración entre os distintos axentes involucrados
  • Información, búsqueda e asesoramiento sobre vías de financiamento nas convocatorias públicas, autonómicas e nacionais
  • Apoio na formalización do contrato entre empresa e universidade

¿Necesitas darlle resposta á túa necesidade tecnolóxica?