Becas

FP Dual – PBFPd

Experiencia e eficacia na captación de compañías colaboradoras, así como na búsqueda dos mellores bolseiros

O 17 de marzo de 2014 o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e o director xeral de FEUGA, firmaron un protocolo de colaboración para impulsa-la implantación da Formación Profesional Dual en Galicia a través dun réximen de bolsas para o alumnado que curse os ciclos formativos nesta modalidade.

%

Satisfacción

Empresas

Bolseiros

%

Satisfacción

* Experiencia valorada como excelente, moi boa ou boa. Datos de 2023

Empresas

%

Satisfacción

Bolseiros

%

Satisfacción