Colaborar

COLABORA

Iniciar sesión

Si no tiene una cuenta de usuario puede registrarse.

¿No recuerda su contraseña? Recuperarla.

Crear cuenta

Con su inscripción y a continuación, se le solicitarán datos necesarios para completar el proceso (identificativos, contactos, o CV entre otros).
Responsable: FEUGA. Finalidad: prestación de servicios como usuario y ofrecer otras informaciones de Feuga. Legitimación: suscripción, interés legítimo y consentimiento. Derechos: Acceder, rectificar, oponerse al tratamiento, suprimir los datos y otros derechos, como se explica pormenorizadamente en la política de privacidad que ha de leer y aceptar.

Iniciar sesión

¿Olvidó su contraseña?

¿Olvidó su usuario?

A Fundación Empresa-Universidad Gallega (FEUGA) está constituida como unha entidade de dereito privado, sen fins lucrativos, de interese galego, universitario e empresarial, dedicada o desenrolo da economía e a sociedade de Galicia.

Os fins fundacionais de Feuga están confinanciados por entidades, organismos e empresas que efectúan donacións á Fundación a través de accións de patrocinio e mecenazgo.

OBXETIVOS DE FEUGA

A

Financiar cátedras, seminarios, laboratorios ou ensinanzas especiais nas Universidades de Galicia ou calquera outra institución de carácter público, similar a ésta, que así fora considerada polo Patronato ou Xunta Rectora.

B

Procurar axudas á Investigación, dentro ou fora da Universidade ou calquera outra institución pública similar, que así fora considerada polo Patronato e dotar bolsas de viaxe co mesmo fin.

C

Financiar programas concretos de bolsas de estudio ou investigación.

D

Convocar premios para traballos determinados.

E

Financiar a publicación de tesis doctorais ou traballos de investigación.

F

Realizar, publicar e editar libros ou publicacións de todo tipo con carácter periódico ou circunstancial, acerca de temas e cuestións relacionados cos fins da Fundación, así como colaborar en publicacións periódicas e outros medios de difusión que podan contribuir ó maior coñecemento recíproco da Empresa e as Universidades de Galicia ou calquera outra institución similar que así fora considerada polo Patronato ou Xunta Rectora.

G

Organizar conferencias, reunións, visitas e intercambios que contribuian ó mellor coñecemento recíproco das Empresas e as Universidades de Galicia ou cualquera outra institución pública que así fora considerada polo Patronato.

H

Procurar a colaboración e presencia das Empresas en actividades Universitarias ou de calquera outra institución pública que así fora considerada polo Patronato ou Xunta Rectora.

I

Promover a creación e dotación de cátedras específicas por parte das Empresas.

J

Facilitar a presencia na Empresa dos alumnos dos últimos cursos de carreira, ós fins da súa mellor formación e de adquisición de experiencia en actividades profesionais.

K

Estudio conxunto de novas profesións e especialidades útiles e necesarias á Empresa, acordes co seu avance e desenrolo tecnolóxico.

L

Impulsar a formación e posta ó día de profesionais na Empresa.

M

Concertar cas Universidades ou calquera outra institución pública similar, que así fora considerada polo Patronato ou Xunta Rectora, a realización de programas de investigación que sexan de interese para as empresas e establecer as condicións en que ditos programas se levarán a cabo.

N

Concertar cas Universidades ou calqueira outra institución pública similar, que así fora considerada polo Patronato ou Xunta Rectora, a realización de cursillos, seminarios e conferencias e, en xeral, a labor e actividades de perfeccionamiento e posta ó día de coñecementos do persoal das Empresas Fundadoras ou con asentamento na rexión galega.

O

Colaborar nos programas de acción concertada financiados pola Administración Pública e calesquera outros apoiados por entidades públicas ou privadas e que teñan por obxeto o fomento da investigación.

P

A atención de outras actividades non citadas expresamente que cooperen ós fins fundacionales e o desenrolo tecnolóxico.