A Fundación

A Fundación Empresa-Universidad Gallega (FEUGA) é uhna entidade sen ánimo de lucro e de dereito privado, fundada en 1982 e especializada na transferencia de coñecemento, innovación e tecnoloxía dende o sistema universitario de Galicia ó mundo empresarial e a sociedade en xeral.

Os nosos patronos

Detrás de FEUGA están as tres Universidades galegas, xunto cunha serie de empresas, start-ups, emprendedores e diferentes actores públicos e privados que dedican a súa actividade ó ámbito da innovación e o desenrolo tecnolóxico, entidades que recoñecen o valor da I+D+i como factor indispensable para mellorar a productividade, competitividade, creceminto e beneficio económico da sociedade.

A nosa misión

Impulsar o desenrolo tecnolóxico, social e económico de Galicia


Acercar a competencia, a habilidade, a experiencia, o talento e o coñecemento da universidade ó mundo empresarial e á sociedade en xeral


Favorecer o dinamismo no texido produtivo galego implementando estratexias innovadoras nos nosos eixos principais de actuación:


Xestión de contratos

Bolsas

Formación

Promoción tecnolóxica

Transferencia de coñecemento e tecnoloxía

Orzamento anual 2023

9.583.320 €

Gastos

6.403.145

Axudas monetarias e outros

62.867

Consumo de explotación

1.813.413

Gastos de persoal

112.268

Dotacións amortización inmovilizado

1.191.626

Outros

9.583.320 €

Ingresos

9.155.770

Ingresos por actividade propia

359.835

Ventas e outros ingresos actividade mercantil

49.353

Outros ingresos

0

Ingresos financieiros

18.363

Subvencións transferidas a resultados

Súmate ao noso patronato