FUNDACIÓN EMPRESA-UNIVERSIDAD GALLEGA

Levamos máis de 35 anos impulsando o desenrolo tecnolóxico, social e económico de Galicia

Iniciar sesión

Se no ten unha conta de usuario pode rexistrase.

¿Non recorda o seu contrasinal? Recuperala.

Rexistrarse

Con su inscripción y a continuación, se le solicitarán datos necesarios para completar el proceso (identificativos, contactos, o CV entre otros).
Responsable: FEUGA. Finalidad: prestación de servicios como usuario y ofrecer otras informaciones de Feuga. Legitimación: suscripción, interés legítimo y consentimiento. Derechos: Acceder, rectificar, oponerse al tratamiento, suprimir los datos y otros derechos, como se explica pormenorizadamente en la política de privacidad que ten que ler e aceptar

Iniciar sesión

¿Esquenceu o seu contrasinal?

¿Esquenceu o seu usuario?

Promovemos a innovación e investigación galegas, poñendo a disposición dos nosos investigadores e do resto da sociedade os medios e recursos necesarios

A Fundación Empresa-Universidad Gallega (FEUGA) é uhna entidade sen ánimo de lucro e de dereito privado, fundada en 1982 e especializada na transferencia de coñecemento, innovación e tecnoloxía dende o sistema universitario de Galicia ó mundo empresarial e a sociedade en xeral.

A Fundación é un referente na xestión das relacións empresa-universidade; na promoción e execución de proxectos de I+D+i colaborativos e na implantación, mellora, xestión, ou certificación da innovación empresarial.

A NOSA MISIÓN

  • Impulsar o desenrolo tecnolóxico, social e económico de Galicia
  • Acercar a competencia, a habilidade, a experiencia, o talento e o coñecemento da universidade ó mundo empresarial e á sociedade en xeral
  • Favorecer o dinamismo no texido produtivo galego

Implementamos estratexias innovadoras nos nosos eixos principais de actuación:

Xestión de contratos

Bolsas

Formación

Promoción tecnolóxica

Transferencia de coñecemento e tecnoloxía

A Fundación Empresa-Universidad Gallega é unha entidade sen ánimo de lucro e de dereito privado, especializada na transferencia de coñecemento, innovación e tecnoloxía dende o sistema universitario de Galicia ó mundo empresarial e a sociedad en xeral.

Unha amplia relación de institución públicas e privadas, entidades e empresas que destacan en sectores punteiros

Detrás de FEUGA están as tres Universidades galegas, xunto cunha serie de empresas, start-ups, emprendedores e diferentes actores públicos e privados que dedican a súa actividade ó ámbito da innovación e o desenrolo tecnolóxico, entidades que recoñecen o valor da I+D+i como factor indispensable para mellorar a productividade, competitividade, creceminto e beneficio económico da sociedade.

ÁREAS E PERSOAS

Coñézanos

O equipo de FEUGA está formado por profesionais altamente cualificados e con amplia experiencia nos seus respectivos ámbitos de traballo.

ORZAMENTO ANUAL 2022

GASTOS

INGRESOS6.315.795

Axudas monetarias e outros

63.148

Consumo de explotación

1.779.318

Gastos de persoal

97.225

Dotacións amortización inmovilizado

1.112.502

Outros

INGRESOS

8.950.845

Ingresos por actividade propia

358.429

Ventas e outros ingresos actividade mercantil

40.352

Outros ingresos

0

Ingresos financieiros

18.363

Subvencións transferidas a resultados

Os fins fundacionais da Fundación Empresa-Universidad Gallega están cofinanciados por entidades, organismos e empresas que están dispostas a apoiar o desenrolo da economía e a sociedade de Galicia, así como explorar novos xeitos de xerar valor científico-tecnolóxico, social e económico.