FORMACIÓN

Iniciar sesión

Se no ten unha conta de usuario pode rexistrase.

¿Non recorda o seu contrasinal? Recuperala.

Rexistrarse

Con su inscripción y a continuación, se le solicitarán datos necesarios para completar el proceso (identificativos, contactos, o CV entre otros).
Responsable: FEUGA. Finalidad: prestación de servicios como usuario y ofrecer otras informaciones de Feuga. Legitimación: suscripción, interés legítimo y consentimiento. Derechos: Acceder, rectificar, oponerse al tratamiento, suprimir los datos y otros derechos, como se explica pormenorizadamente en la política de privacidad que ten que ler e aceptar

Iniciar sesión

¿Esquenceu o seu contrasinal?

¿Esquenceu o seu usuario?

INSCRIPCIÓN

Formulario de inscripción Curso: Inscripción curso

Nome do asistente
Apelidos del asistente
NIF
Email
Teléfono
Cargo do pago

Datos de contacto

Empresa/Institución
CIF
Sector
Cargo do asistente
Dirección
Localidade
CP
Provincia
Email empresa
Teléfono
Fax

Datos de facturación (cubrir únicamente se non coinciden cos datos anteriores)

Empresa/Institución
CIF
Sector
Cargo do asistente
Dirección
Localidade
CP
Provincia
Email empresa
Teléfono
Fax

Cómo coñeceu o curso

Forma de pago

1. Cheque ou transferencia bancaria a favor de FEUGA.

2. Transferencia á conta do BANCO SABADELL GALLEGO número ES10 0081 5363 2500 0109 7315.

3. TPV virtual (marque esta casilla se desexa utilizar este medio de pago).
A Fundación Empresa Universidad Gallega é responsable do tratamento dos datos personais proporcionados baixo o seu su consentimento a realizar o curso e lle informa de que estos datos serán tratados de conformidade co disposto no Reglamento Xeneral de Protección de Datos (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) e demáis normas de aplicación, para a xestión do curso e remitir outras comunicacións electrónicas de contido formativo, con amparo na súa inscripción e o seu consentimento. Os datos non serán cedidos a terceiros, e serán conservados durante o tempo necesario para atender as finalidades indicadas ou hata que solicite o cese de envíos. Cando deixen de ser necesarios se suprimirán adoptando as medidas de seguridade que garanticen a seudonimización ou destrucción total. O usuario garantiza que os datos aportados son verdadeiros, exactos, completos e actualizados, sendo responsable de calquer dano ou prexuicio, directo ou indirecto, que puidera ocasionarse como consecuencia do incumplimiento de tal obligación. O usuario poderá dirixir uhna reclamación á autoridade se aprecia un tratamiento inadecuado, e ejercitar os sus dereitos de retirada de consentimiento, acceso, rectificación, cancelación, limitación no tratamento, oposición e portabilidade dos datos para o que deberá dirigir unha comunicación a feuga@feuga.es / Rúa Lope Gómez de Marzoa s/n Campus Vida 15705 Santiago de Compostela, adxuntando copia do documento acreditativo da súa identidade, e concretando o dereito ou dereitos que desexa exercer.

El asistente autoriza, en el caso de su inscripción a cursos en formato videoconferencia en tiempo real, la grabación por parte de FEUGA de la actividad en la que participa. El asistente entiende y acepta que la grabación podrá ser utilizada, publicada, comunicada y difundida a través de los medios y soportes que FEUGA considere oportunos para fines de formación, promoción y difusión y en el ámbito de las actividades y funciones que le son propias, incluida la comunicación a terceros. Queda prohibida por su parte la grabación, publicación, comunicación y difusión por cualquier medio del contenido de la grabación. En cualquier momento podrán ejercitarse ante FEUGA los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y limitación, así como presentar una reclamación ante la AEPD.

  Agradecémoslle que valide esta casilla para que nos autorice a utilizar os seus datos para a xestión da actividade á que solicita inscribirse.

  Se desexa estar informado/a das distintas actividades organizadas e servicios prestados pola Fundación Empresa – Universidad Gallega FEUGA, agradecémoslle que valide esta casilla.